Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Mẫu Phiếu xin ý kiên cấp ủy nơi cư trú (chuyển Đảng chính thức)

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐN      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      ĐẢNG ỦY BHXH TP ĐÀ NẴNG     
  *                                    Đà Nẵng, ngày    tháng 8 năm 2013
                    Số: ……CV/ĐU
V/v xin ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú          
                   
Kính gửi: Chi ủy ……………………………………..
(Đảng ủy phường ……………………………………….)

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, để có cơ sở cho việc công nhận đảng viên chính thức, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các đồng chí cho ý kiến xét nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị là:
Đồng chí: ........;
Sinh ngày ............
Vào Đảng ngày: .............
Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ...................... thuôc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng.
Kính mong các đồng chí quan tâm./.

                                                                                                          BÍ THƯ
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu TTĐU.

ĐẢNG ỦY………………………………          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      …………….………………………..                
                                                                 Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

          Chi ủy ………………………………………………….……………….…..
thống nhất nhận xét về đảng viên (dự bị):….…………...……...……………..……,
Hiện đang cư trú tại:.................................................................................................,
Đơn vị công tác: Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng,
Với những ưu, khuyết điểm (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; qua hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) như sau:
          1. Ưu điểm:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Số người tán thành đề nghị công nhận đảng viên ………………………………
trở thành đảngviên chính thức là ….. người, trong tổng số ….. người được hỏi ý kiến (…….%); số không tán thành …… người với lý do:………………………………
………………………………………………………………………………………

Xác nhận của Đảng ủy phường, xã:
……………………………………..
(Ký tên, đóng dấu)
T/M CHI ỦY
(ký, ghi rõ họ và tên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét