Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

QUY TRÌNH CHUYỂN SHĐ NỘI BỘ


QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ


 Áp dụng trong trường hợp: "Đối với đảng viên thay đổi đơn vị công tác, chuyển SHĐ từ CB này đến CB khác  trong phạm vi của đảng bộ cơ sở". Sử dụng Mẫu 4- SHĐ
Các bước thực hiện:
1. Chi ủy nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 5 ô” giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy cơ sở
2. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.
3. Chi ủy nơi đảng viên chuyển đến viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt của đảng viên lên Văn phòng Đảng ủy để lưu vào hồ sơ đảng viên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét