Thứ Hai, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUY TRÌNH CHUYỂN SHĐ NỘI BỘ


QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ


 Áp dụng trong trường hợp: "Đối với đảng viên thay đổi đơn vị công tác, chuyển SHĐ từ CB này đến CB khác  trong phạm vi của đảng bộ cơ sở". Sử dụng Mẫu 4- SHĐ
Các bước thực hiện:
1. Chi ủy nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 5 ô” giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy cơ sở
2. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.
3. Chi ủy nơi đảng viên chuyển đến viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt của đảng viên lên Văn phòng Đảng ủy để lưu vào hồ sơ đảng viên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét