Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Mẫu Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (hàng năm)


   ĐẢNG BỘ …………………….                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ĐẢNG BỘ,CHI BỘ CƠ SỞ
  ............................................                            PHIẾU BỔ SUNG                        SỐ LL:......................
  CHI BỘ.......................                            HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN                           SỐ TĐV:..................
                                                                         (NĂM …..)                Chỉ ghi những mục có nội dung thay
                                                                                                                                                                         đổi so với kỳ đối khớp trước, nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”

Họ và tên (viết chữ in hoa):..................................Sinh ngày ...........tháng.............năm.........................
Mới thay đổi nơi ở:............................................................................................................................
Mới thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác:................................................................................
(Ngày tháng năm thay đổi):................................................................................................................
Chức vụ mới được giao:....................................................................................................................
- Đảng:..........................................................Từ ngày:........................................................................
- Chính quyền:...............................................Từ ngày:........................................................................
- Đoàn thể:.....................................................Từ ngày:........................................................................
- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:.................Từ ngày:.......................................................................

Mẫu Phiếu xin ý kiên cấp ủy nơi cư trú (chuyển Đảng chính thức)

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐN      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      ĐẢNG ỦY BHXH TP ĐÀ NẴNG     
  *                                    Đà Nẵng, ngày    tháng 8 năm 2013
                    Số: ……CV/ĐU
V/v xin ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú          
                   
Kính gửi: Chi ủy ……………………………………..
(Đảng ủy phường ……………………………………….)

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, để có cơ sở cho việc công nhận đảng viên chính thức, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các đồng chí cho ý kiến xét nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị là:
Đồng chí: ........;
Sinh ngày ............
Vào Đảng ngày: .............
Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ...................... thuôc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng.
Kính mong các đồng chí quan tâm./.

                                                                                                          BÍ THƯ
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu TTĐU.mẫu GGT thẩm tra lý lịch (kết nạp Đảng)ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐN      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      ĐẢNG ỦY BHXH TP ĐÀ NẴNG         
                               *                                      Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2013
                   Số: ……GT/ĐU                                                             
GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2013)

Kính gửi: ............

Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng giới thiệu
Đồng chí: .........;
Chức vụ: ..............
Được cử đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: chị ..................., hiện là chuyên viên đang công tác tại ................. thuộc Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng.
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau: ...............
Rất mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ./.


                                                                                                    T/M ĐẢNG ỦY
                                                                                                           BÍ THƯ
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu.Mẫu xin ý kiên cấp ủy nơi cư trú (kết nạp Đảng)


      ĐẢNG ỦY BHXH TP ĐÀ NẴNG       Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2012
                             *
                  Số: ……GT/ĐU                             
                               Kính gửi: Chi ủy Chi bộ …………………………………..

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, để có cơ sở cho việc kết nạp quần chúng ưu tú đúng vào hàng ngũ của Đảng, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các đồng chí cho ý kiến xét nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng là:
Anh (chị) ........
Hiện đang công tác tại: Phòng ................ thuộc Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng.
Kính mong các đồng chí quan tâm, tạo điều kiện để Đảng ủy BHXH thành phố Đà Nẵng có cơ sở xem xét kết nạp quần chúng ............. vào Đảng./.

                                                                                                     BÍ THƯ
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu TTĐU.Mẫu Phiếu xin ý kiến cấp ủy nơi cư trú (hàng năm)

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TPĐN
ĐẢNG ỦY BHXH TP ĐÀ NẴNG
                               *


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2012


PHIẾU XIN Ý KIẾN
Cấp ủy nơi cư trú

          Kính gửi: Chi ủy (Chi bộ) …………………………………………..

          Thực hiện Quy định số 76 -QĐ/TW Ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị "Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" và nhằm đảm bảo cho việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 chính xác, đạt kết quả cao,

Mẫu GGT đảng viên về sinh hoạt nới cư trú


ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐN      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       ĐẢNG ỦY BHXH TP ĐÀ NẴNG        Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2013
                             *                                    
                   Số: …..…-GGT/ĐU                              
                                                  GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi:  Đảng ủy phường ...

Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị,
ĐẢNG UỶ BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Giới thiệu đồng chí: ...; giới tính: Nữ.
Sinh ngày: ............
Kết nạp vào Đảng ngày: ...............3; công nhận chính thức ngày: …
Đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ..................... thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng.
Hiện cư trú tại: ...................., TP Đà Nẵng.
Đề nghị các đồng chí tiếp nhận quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên .............. hoàn thành nhiệm vụ./.

                                                                                                    T/M ĐẢNG ỦY
                                                                                                            BÍ THƯ
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu TT Đảng uỷ.

Mẫu kiểm tra đảng viên khi sinh hoạt chi bộĐẢNG BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP ĐN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:………………………………
DANH SÁCH
ĐẢNG VIÊN THAM DỰ SINH HOẠT CHI BỘ
Ngày…..tháng…..năm 2011
STT
HỌ VÀ TÊN
CÓ MẶT
VẮNG MẶT
LÝ DO
VẮNG
GHI CHÚ
1
Trần Văn A

X
Bị bệnh

2
Nguyễn Thị B
X3
Lê Thị C

X
Đi công tác tại…

4

5

6

7

8

9

10